Drobnosti

Spoločný inštalačný súbor pre všetky nižšie uvedené drobné programy (zatiaľ okrem SQM Reader): setup (16.2.2020).


Analyse fits

súbor zip (19.11.2017)
Drobná utilita na automatickú analýzu linearity CCD čipu a vinetácie objektívu zo série fits obrázkov. Detaily o metodike merania linearity je možné nájsť napr. na tejto stránke.
Program sa spúšťa z príkazového riadka s nasledujúcimi parametrami. Prvým parametrom je typ analýzy (lin – linearita, vin – vinetácia, linvin – linearita a vinetácia). Ďalším parametrom je typ výstupu (all – štatistika pre všetky súbory, sum – sumárna štatistika pre jednotlivé exp. časy). Posledným (nepovinným) parametrom je textový súbor so zoznamom fits súborov; ak sa nezadá použijú sa všetky fits súbory v danom adresári.

Debayer

súbor zip (19.11.2017)
Drobná utilita na bilineárnu debayerizáciu obrázokov. Program sa spúšťa z príkazového riadka s nasledujúcimi parametrami. Prvým (nepovinným) parametrom je vzorka Bayerovej masky (prednastavená je GRBG, dajú sa použiť ľub. štvor-kombinácie B, G, R). Ďalším parametrom sú jednotlivé súbory na spracovanie.

Delete Points

súbor exe (25.11.2019)
Program na grafické mazanie dát z textového súboru. Program sa spúšťa z príkazového riadka s nasledujúcimi nepovinnými parametrami: poradie stĺpcov s x-ovými a y-ovými hodnotami (prvý stĺpec má číslo 0!). Štandardne sa berú ako dátové stĺpce prvé 2. 
Body na zmazanie označte ľavým tlačitko. Vrátenie označených bodov je možné pravým tlačitkom. Ak sa ako kurzor nezobrazuje šípka, ale lupa, treba opakovane stlačiť ikonu lupy na dolnej lište.

Firecapture log

súbor zip (19.11.2017)
Drobná utilita, ktorá upraví exif jpg súborov na základe informácii v log súbore z programu FireCapture. Na samotnú úpravu exifu sa využíva program ExifTool, ktorý je súčasťou exe súboru.
Samotným spustením súboru firecapture_log.exe sa upravia všetky jpg súbory v danom adresári, ku ktorým sa našiel log súbor. Spustením programu cez príkazový riadok možno upraviť jednotlivé súbory, napr.: firecapture_log.exe ukazka.jpg upraví len súbor ukazka.jpg. Týmto spôsobom sa dajú upraviť aj súbory v inom adresári, pričom sa zadá cesta k nim.

Join Horizontally

súbor exe (19.11.2017)
Drobná utilita na horizontálne spojenie obrázkov. Program sa spúšťa z príkazového riadka s jediným parametrom, a to textový súbor so zoznamom obrázkov.

Phase Curve

súbor zip (19.11.2017)
Program na vykreslenie fázovej krivky z textového súboru s dátami. Program sa spúšťa z príkazového riadka s nasledujúcimi povinnými parametrami: názov súboru, čas minima (alebo iný referenčný čas) v JD, perióda v dňoch. Ďalej nasledujú nepovinné parametre: rev pre prevrátené hodnoty na y-ovej osi a poradie stĺpcov s časmi (x-ové hodnoty) a y-ovými hodnotami (prvý stĺpec má číslo 0!). Časové hodnoty musia byť v JD! Štandardne sa berú ako dátové stĺpce prvé 2.

Plot

súbor zip (19.11.2017)
Program na vykreslenie dát z textového súboru. Program sa spúšťa z príkazového riadka s nasledujúcimi nepovinnými parametrami: poradie stĺpcov s x-ovými a y-ovými hodnotami (prvý stĺpec má číslo 0!). Štandardne sa berú ako dátové stĺpce prvé 2.

POZOR – python version

súbor zip (15.2.2020)
súbor tar.gz – Linux (15.2.2020)
Program na plánovanie pozorovaní miním zákrytových dvojhviezd. Je inšpirovaný programom POZOR dr. Pribullu z Astronomického ústavu SAV.

SQM Reader

súbor zip (13.2.2020)
súbor tar.gz – Linux (13.2.2020)
zdrojové kódy (13.2.2020)
Jednoduchý program na čítanie dát z SQM merača (Unihedron SQM-LU alebo podobný). Umožňuje aj pravidelný zápis do súboru.

Teplota

súbor zip (19.11.2017)
Drobná utilita na získanie teploty čipu z exifu fotoaparátov značky Canon. Na samotnú prácu s exifom sa využíva program ExifTool, ktorý je súčasťou exe súboru. Program spracuje buď všetky jpg a cr2 súbory alebo súbory zadané v súbore zoznam.lst ( zoznam.lst má prednosť).

Tufuse GUI

súbor exe (19.11.2017)
Minimalistické GUI pre program TuFuse, ktorý je súčasťou exe súboru. Slúži na uľahčenie výberu a načitania súborov. Program TuFuse slúži na zlúčenie fotiek s rôznymi úrovňami expozície alebo hĺbky ostrosti.